Cách tạo một tập tin trên linux - Thuê Máy Chủ | Chỗ Đặt Máy Chủ | Thuê Server | Chỗ Đặt Server

Cách tạo một tập tin trên linux

Bạn có thể tạo một tập tin trên linux với kích thước tùy ý. Ví dụ: như tạo một tập tin kiểm tra để thực hiện việc kiểm tra tính hiệu quả của ứng dụng hay kiểm tra các tập tin thành phần, 1 tập tin lớn như dữ liệu nhập vào, hay một hệ thống tập tin loopback.

Thế nào là các tập tin loopback? Là các tập tin mà tự nó có thể chứa 1 hệ thống tập tinh và những tập tin này được mount giống như trên một thiết bị vật lý sử dụng lệnh mount. Mount - Tất cả các file có thể truy cập trong một hệ thống Unix được sắp xếp theo một cây lớn, hệ thống phân cấp tập tin, bắt nguồn tại /( root). Những tập tin này có thể được trải ra trên nhiều thiết bị. Lệnh mount phục vụ để gắn hệ thống tập tin được tìm thấy trên một số thiết bị để cây tập tin lớn. Ngược lại,  lệnh umount sẽ tách nó một lần nữa.

Cách dễ nhất để tạo ra 1 tập tin có kích thước lớn với 1 kích thước cho trước là sử dụng lệnh dd. Lệnh dd nhân bản dữ liệu đầu vào và ghi 1 bản sao chính xác đến kết quả. Dữ liệu nhập vào có thể là stdin, 1 tập tin thiết bị, 1 tập tin bình thường … Kết quả trả về có thể là stdout, 1 tập tin thiết bị, 1 tập tin bình thường … Ví dụ:

$ dd if=/dev/zero of=test.data bs=1M count=1
1+0 records in
1+0 records out
1048576 bytes (1.0 MB) copied, 0.00767266 s, 137 MB/s

Lệnh trên sẽ tạo ra 1 tập tin có tên là test.data, có kích thước là 1 MB với:

 • if – input file
 • of – output file
 • bs – số byte cho 1 khối
 • count – số khối của bs được chỉ rõ để sao chép

Trong ví dụ trên, chúng ta chỉ tạo ra 1 tập tin 1 MB, bằng việc chỉ rõ bs là 1 MB và count là 1. Nếu bs được thiết lập thành 2M và count là 2, kích thước tổng cộng của tập tin là 4 MB.

Chúng ta có thể sử dụng những đơn vị khác nhau cho kích thước khối (bs) như sau:

 • Byte (1 B) – c
 • Word (2 B) – w
 • Block (512 B) – b
 • Kilobyte (1024 B) – k
 • Megabyte (1024 KB) – M
 • Gigabyte (1024 MB) – G

/dev/zero là 1 thiết bị đặc biệt, trả về byte 0 (\0) 1 cách vô hạn.

Nếu tham số input (if) không được chỉ rõ, mặc định thì lệnh dd sẽ đọc dữ liệu từ stdin. Tương tự, nếu tham số output (of) không được chỉ rõ, lệnh dd sẽ sử dụng stdout cho dữ liệu trả về.

Lệnh dd cũng có thể được dùng để đo tốc độ của các tác vụ bộ nhớ bằng việc truyền tải 1 số lượng lớn dữ liệu và kiểm tra kết quả của lệnh ( ví dụ, 1048576 bytes (1.0 MB) copied, 0.00767266 s, 137 MB/s như chúng ta thấy ở ví dụ trước).

Chúng ta đã tìm hiểu xong cách tạo một tập tin trên linux mà bạn sử dụng lệnh dd để tạo một tập tin trên linux có kích thước bất kỳ trong Bash shell.

Chúc các bạn thành công!


          

Tags: , , ,